Bliv en nøglespiller i [xxxxx]s digitale læringsrejse ([xxxxx] is looking for a skilled LMS administrator.)

København V

IDA søger en LMS-administrator, der kan bidrage til at styrke vores tilbud indenfor online læring for vores mere end 155.000 medlemmer.

Hvis du brænder for læring, og kan bidrage til at omsætte det, som de digitale læringsteknologier tilbyder til udvikling og læring samt sikre en optimal online brugeroplevelse, der komplementerer mulighederne i traditionelle læringsformer, er du måske den, vi søger.

IDAs medlemmer er frontløbere inden for teknologiske og bæredygtige løsninger, og IDAs mission er at sikre relevant kompetenceudvikling, der støtter medlemmerne i deres personlige og faglige udvikling.

Som vores LMS-administrator vil du spille en afgørende rolle i at tage IDAs online kompetencetilbud til et nyt niveau, hvor digital og online læring bliver et tilvalg på linje med vores traditionelle læringstilbud. Dit bidrag vil være afgørende for at forme fremtiden for, hvordan vi uddanner og gør læring mere tilgængelig og effektiv for alle vores medlemmer.

Jobbet

Dit primære fokus skal være den daglige drift, vedligehold og ikke mindst udvikling af vores IDA Campus LMS. Stå for coaching, support og træning til LMS-brugere, overvåge systemets ydeevne og administrere brugerdata og -fremskridt. Udvikling, i samarbejde med leverandører, og implementering af nye plugins og aktiviteter i LMS’et samt sikre en problemfri integration af kursusmaterialer og læringsressourcer. Du skal være teknisk dygtig, pædagogisk kyndig, og i samarbejde med leverandøren, opretholder systemets integritet og sikkerhed, samtidig med, at du støtter teamets pædagogiske mål.

Af konkrete arbejdsopgaver kan nævnes:

 • Daglig drift, vedligeholdelse og udvikling af IDA Campus (LMS)
 • Sikre succesfuld implementering af nye læringsinitiativer i LMS
 • Tilbyde teknisk support, coaching og træning til brugere (fx IDAs koordinatorer) af LMS
 • Overvåge systemydelse, brugerfremskridt og effektiviteten af læringsinitiativer
 • Arbejde sammen med teamets øvrige medlemmer for at integrere nye kurser og materialer i LMS
 • Arbejde tæt sammen med IDA’s IT-afdeling omkring sikkerhed og integrationer
 • Udvikling af læringsrejser for brugerne.

Du vil komme til at samarbejde tæt med dine kolleger, IDAs aktive medlemmer, leverandører og undervisere/indlægsholdere/instruktører for de enkelte tilbud og bidrage til udvikling af læringsdesign, de digitale læringselementer mv.

Dig

Det er din opgave at sikre høj kvalitet i opbygningen af de enkelte online-tilbud fra deltagernes første besøg på LMS-portalen til den videre kommunikation efter endt deltagelse. Derfor er det vigtigt, at du matcher meget af nedenstående;

 • Har teknisk kompetence med dybdegående forståelse for LMS (Moodle eller andet), herunder konfiguration og brugerstyring.
 • Har problemløsningsfærdigheder og erfaring med brugersupport og træning af indholdsadministratorer. (Fx IDAs koordinatorer)
 • Har erfaring med leverandørstyring og samarbejde på tværs af fagligheder.
 • Har projektledelseserfaring med fokus på at overholde tidsfristerkvalitet og budgetter.
 • Har relevant IT-uddannelse eller erfaring, eventuelt suppleret med certificeringer relateret til LMS-platforme.
 • Har stærke kompetencer indenfor stakeholder management og er god til at håndtere forskellige dagsordener og projekter samtidig.
 • Har statistisk forståelse og har erfaring med at understøtte læringsinitiativer med data.
 • Kan læse og konversere på dansk og har et højt niveau af engelskkundskaber.

IDA

Du bliver en del af afdelingen Kompetence & Læring, og skal arbejde bredt med digital læring og udvikling på tværs af IDA. Vi har en afslappet tone og højt humør i en afdeling bestående af 15 kompetente og professionelle kolleger, som arbejder med kursusudvikling, kursusadministration, kompetencerådgivning og markedsføring.

Vi sætter barren højt for at sikre relevant kompetenceudvikling til nogle af Danmarks skarpeste hjerner, og vi brænder for at levere kvalitet i alle detaljer og levere engagerende og effektive læringsoplevelser.

Vi arbejder i et åbent kontorlandskab i lyse lokaler lige ved vandet på Kalvebod Brygge. I IDA betyder ”fri af tid og sted”, at du har gode muligheder for at tilrettelægge dit arbejde og udføre det der, hvor det giver størst værdi – på kontoret eller hjemmefra, i det omfang opgaverne tillader det.

Din arbejdstid er 37 timer inkl. frokost, og lønpakken indeholder flextid, og ansættelse efter overenskomst med AC-klubben i IDA.

I IDA er vi er en mangfoldig gruppe af personer med forskellige baggrunde og – og vi har brug for alle slags mennesker for at præstere bedst.

Ansøgning

Vi vil løbende indkalde til samtaler og har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte kollega Anders Christian Sloth på 25 75 20 73

Bemærk, at vi ikke tager imod ansøgninger via e-mail, men at du kun kan søge stillingen ved at trykke på "Send ansøgning" nedenfor.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Become a key player in IDA’s digital learning journey

IDA is looking for a skilled LMS administrator who can contribute to strengthening our offerings within online learning for our more than 155,000 members. If you are passionate about learning and can help translate what digital learning technologies offer into development and learning, as well as ensure an optimal online user experience that complements the possibilities of traditional learning methods, you may be the one we are looking for.

IDA's members are at the forefront of technological and sustainable solutions, and IDA's mission is to ensure relevant competence development that supports members in their personal and professional growth.

Your Role

As our LMS administrator, you will play a crucial role in taking IDA’s online competency offerings to a new level, where digital and online learning become a choice alongside our traditional learning offerings. Your contribution will be essential in shaping the future of how we educate and make learning more accessible and effective for all our members.

Key Responsibilities

As an LMS administrator, you will be responsible for the technical operation, maintenance, and development of our IDA Campus LMS platform, which is based on Moodle. As well as coaching, support, and training for LMS users, monitor system performance, and manage user data and progress. Development, in collaboration with suppliers, and implementation of new plugins and activities in the LMS as well as ensuring seamless integration of course materials and learning resources. You must be technically proficient, pedagogically knowledgeable, and in collaboration with the supplier, maintain the system’s integrity and security, while supporting the team’s pedagogical goals. Specific tasks include:

 • Daily operation, maintenance, and development of IDA Campus (LMS)
 • Ensure successful implementation of new learning initiatives in LMS
 • Provide technical support, coaching, and training to users (e.g., IDA’s coordinators) of LMS
 • Monitor system performance, user progress, and the effectiveness of learning initiatives
 • Work with the team’s other members to integrate new courses and materials into LMS
 • Work closely with IDA’s IT department regarding security and integrations
 • Development of learning journeys for users

You will be part of a team of 15 dedicated and skilled colleagues who work with online, hybrid, and face-to-face learning solutions for engineers and IT professionals. We are a diverse and collaborative team that values innovation, quality, and impact.

Qualifications

It is your responsibility to ensure the high quality of each online offering, from the participants’ initial visit to the LMS portal to subsequent communication after their participation has ended. Therefore, it is crucial that you align closely with the following criteria;

 • A relevant educational background in IT, engineering, or education
 • At least two years of experience with administering and developing LMS platforms, preferably Moodle
 • Good knowledge of web development technologies, such as HTML, CSS, JavaScript, PHP, and SQL
 • Experience with integrating LMS with other systems and tools, such as CRM, video platforms, and learning analytics
 • An understanding of online pedagogy and instructional design principles
 • A customer-oriented and problem-solving mindset
 • Good communication and collaboration skills
 • Fluency in English, both written and spoken. Danish at a conversational level is an advantage, but not a requirement.

You will work closely with our e-learning team, IDA's volunteer members, suppliers, and subject matter experts to contribute to the development of learning designs and digital learning elements, etc.

IDA

You will be part of the Competence & Learning department, working broadly with digital learning and development across IDA. We have a relaxed tone and high spirits in a department consisting of 15 competent and professional colleagues who work with course development, course administration, competence advisory, and marketing.

We set the bar high to ensure relevant competence development for some of Denmark's brightest minds, and we are passionate about delivering quality in every detail and providing engaging and effective learning experiences.

We work in an open office landscape located by the scenic Kalvebod Brygge. At IDA, we are "free of time and place" which means that you have great opportunities to organize your work and perform it where it adds the most value – at the office or from home, as far as tasks allow.

Your work hours are 37 hours including lunch, and the salary package includes flextime and employment according to the collective agreement with the AC-club at IDA.

IDA is a diverse group of people with different backgrounds – and we need all kinds of people to perform our best.

Application

If you are interested in the position, please send your application and CV by clicking on "Send application" below no later than 31 May 2024. We will conduct interviews on an ongoing basis and may fill the position before the deadline, so do not hesitate to apply as soon as possible.

If you have any questions about the position, you are welcome to contact Anders Christian Sloth by phone +45 25 75 20 73.

We look forward to hearing from you!


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Øvrige", og befinder sig i kategorien "Øvrige stillinger".

Arbejdsstedet er beliggende i København V.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Øvrige
 • København V